Informace o zpracování osobních údajů

Správa a zpracování Vašich osobních údajů u nás probíhá podle platných právních předpisů. Na základě legislativy GDPR (General data protection regulation) - nového nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně osobních údajů, vstoupily v platnost také nové požadavky. Touto cestou bychom Vás rádi informovali o tom, že tyto požadavky splňujeme. Ty nejdůležitější informace jsou k nalezení níže, pokud se však budete chtít zeptat na cokoliv dalšího, neváhejte se obrátit na email: info@tufo.com, kde jsme Vám plně k dispozici.

Společnost TUFO, s.r.o.

se sídlem Otrokovice, U letiště 1857, PSČ 76502

IČO: 25509900, DIČ: CZ25509900

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 29015

(dále jen „Společnost“)

 

INFORMACE SPOLEČNOSTI OHLEDNĚ OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

 

vážíme si našich zákazníků a v souvislosti se změnou legislativy si dovolujeme  Vás seznámit s informacemi  dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů neboli GDPR)

Společnost je správcem osobních údajů.

Jaké osobní údaje Společnost shromažďuje a zpracovává?

Společnost shromažďuje a zpracovává tyto běžné osobní údaje: základní identifikační údaje a kontaktní údaje našich zákazníků, tj. jméno, příjmení, titul, fakturační a dodací adresa, IČO, DIČ, telefon, e-mail, bankovní spojení.

K jakým účelům Společnost osobní údaje využívá a zpracovává?

Společnost zpracovává osobní údaje bez souhlasu klientů za účelem splnění zákonné povinnosti, jednání o smlouvě a plnění smlouvy a z titulu oprávněného zájmu správce dat (přímý marketing vlastních produktů, zasílání obchodních sdělení). Osobní údaje jsou zpracovány v elektronické podobě pomocí prostředků výpočetní techniky nebo v listinné podobě.

Osobní údaje zpracováváme také na základě Vašeho souhlasu. Zpracováváme je jen v takovém rozsahu, který je pro daný účel nezbytný. Na základě Vašeho souhlasu o zpracování osobních údajů je naše společnost zpracovává a spravuje prostřednictvím počítačových systémů a počítačových systémů našich zpracovatelů i v listinné podobě.

Souhlas se zpracováním osobních údajů nám dáváte i pro naše marketingové účely:

  • Odběr newsletterů – zasílání nejaktuálnějších informací a novinek týkající se našeho portfolia produktů, upozorňování na doprovodné události a akce, šíření povědomí o našich aktivitách. Z odběru newsletterů se můžete kdykoliv odhlásit jak přímo v patičce každého z nich nebo na naší emailové adrese: info@tufo.com
  • Registrace/ klientská zóna – neveřejný prostor webových stránek, který slouží pro sumarizaci Vašich dokončených nebo nedokončených objednávek. V případě požadavku o smazání profilu se na nás můžete kdykoliv obrátit na emailové adrese: info@tufo.com
  • Kontaktní formulář Kariéra – prostřednictví tohoto formuláře nám můžete zaslat žádost o zaměstnání v naší společnosti. Veškeré zaslané podklady a data slouží pouze k danému účelu – žádost o pozici v naší firmě. Data zpracováváme v souladu s veškerými legislativními a interními normami.

Jak dlouho Společnost spol. s r. o. údaje zpracovává?

Společnost zpracovává osobní údaje v závislosti na účelu po dobu trvání jakéhokoliv smluvního vztahu a dalších 10 let po zániku posledního smluvního vztahu se Společností nebo dokud nebyl odvolán souhlas se zpracováním údajů.

Musíme osobní údaje Společnosti poskytnout?

Poskytnutí osobních údajů je stejně jako uzavření smlouvy se Společností dobrovolné. Některé údaje jsou však nezbytné pro splnění zákonných povinností při uzavření smlouvy na dodávku zboží nebo poskytnutí služby a bez některých údajů Společnost nedokáže požadovanou dodávku zboží nebo poskytnutí služby poskytnout.

Údaje nutné pro výše uvedené jsou: jméno a příjmení jde-li o podnikající fyzickou osobu, též její obchodní firma, odlišující dodatek nebo další označení, sídlo a popřípadě dodací adresa pro zboží, telefon, e-mailová adresa.

Z jakých zdrojů Společnost osobní údaje získává?

Zpracováváme údaje, jež jste nám poskytli v souvislosti s jednáním o uzavření smlouvy na dodávku zboží či služeb (objednávka přes: e-shop, e-mailem, telefonicky, osobně v naší provozovně).

Jakým způsobem Společnost zajišťuje ochranu osobních údajů?

Osobní údaje jsou pod stálou fyzickou, elektronickou i procedurální kontrolou a Společnost disponuje kontrolními, technickými a bezpečnostními mechanismy zajišťující maximální ochranu zpracovávaných údajů před neoprávněným přístupem nebo přenosem, před jejich ztrátou nebo zničením, jakož i před jiným možným zneužitím.

Veškeré osoby, které s osobními údaji klientů přichází do styku v rámci plnění svých pracovních či smluvně převzatých povinnosti, jsou vázány smluvní povinností mlčenlivosti.

Komu Společnost osobní údaje poskytuje nebo předává?

Společnost předává osobní údaje státním orgánům, pokud je tato povinnost stanovena zákonem a dále pokud je to nezbytné pro ochranu práv Společnosti.

Společnost může pověřit zpracováním údajů třetí osobu, tzv. zpracovatele. Zpracování je možné pouze na základě uzavřené smlouvy, která zavazuje zpracovatele ke stejné míře ochrany údajů, jakou poskytuje sama Společnost Údaje tak mohou být předány dodavatelům zajišťujícím pro Společnost služby spočívající v rozesílání pošty a doručování zboží.

Jaká jsou vaše práva ve vztahu ke zpracování a předávání osobních údajů?

V souladu s platnou legislativou můžete uplatnit svá práva subjektů údajů. Máte právo na přístup k osobním údajům, které o vás zpracováváme, právo na přenositelnost vybraných osobních údajů přímo jinému správci a právo požadovat opravu osobních údajů.  Můžete požádat o výmaz osobních údajů, popř. omezení jejich zpracování, pokud ovšem není nutné dále je zpracovávat pro splnění právních povinností nebo pokud je jich třeba, abychom vám mohli nadále poskytovat služby. Tato práva můžete uplatnit osobně v sídle společnosti, písemně na adresu sídla společnosti nebo mailem na adresu info@tufo.com.

Jaké jsou vaše možnosti omezit zpracování a předávání osobních údajů?

V případě, kdy Společnost zpracovává osobní údaje na základě vašeho souhlasu, můžete tento souhlas kdykoliv odvolat. V případě, kdy dochází ke zpracování vašich údajů na základě oprávněného zájmu, můžete proti takovému zpracování vznést námitku. Každé takové podání námitky vyhodnotíme a o výsledku vás budeme informovat. Námitce pro zpracování údajů pro marketingové účely vyhovíme vždy, můžete je snadno uplatnit zde: www.tufo.com

Osobní údaje a cookie?

Ani my nejsme výjimkou a používáme na našich webových stránkách www.tufo.com. soubory cookie. Stejně tak používáme i Google Analytics. V rámci souborů cookie shromažďujeme údaje o zařízení (např. IP adresa a jiné identifikátory Vašeho zařízení), údaje o Vaší poloze (IP adresa) a návštěvě (datum a čas návštěvy).

Cookie soubory jsou krátkodobé tzv. „session cookie“, které jsou uloženy ve Vašem prohlížeči pouze do jeho zavření, a dlouhodobé tzv. „persistent cookie“, které zůstávají uloženy v počítači déle (v závislosti na nastavení samotné cookie a prohlížeči) nebo pokud je sami neodstraníte.

Ukládání souborů cookie lze odmítnout hned při vstupu na naše webové stránky tím, že nepotvrdíte Váš souhlas se zpracováním osobních údajů.

Jak Společnost informuje o zásadách a pravidlech zpracování osobních údajů a jejich ochraně?

Klient je informován o pravidlech zpracování osobních údajů pokaždé, když Společnosti poskytuje některé osobní údaje.

Toto poučeni a další detailní informace jsou veřejně přístupné na internetových stránkách Společnosti: www.tufo.com

Tato pravidla platí od 25. 5. 2018.